Meny Lukk

Reguleringsplan

Vi bistår med

  • Planinitiativ

  • Oppstartsmøte

  • Oppstartsvarsel

  • Planprogram

  • Høringer

  • Utredninger

  • Reguleringsplan

Planinitiativ

Beskrivelse av planspørsmålet i forkant av oppstartsmøtet.

Oppstartsmøte

Dialog med kommunen om planprosessen.

Oppstartsvarsel

Varsling av berørte parter og høringsinstanser.

Planprogram

Beskriver formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. 

Høringer

Utsending av planutkast til berørte offentlige myndigheter og private rettighetshavere.

Utredninger

Belyse planens virkninger på miljø og samfunn.
Kartlegging av biologisk mangfold.
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse).

Reguleringsplan

Selve plandokumentet med planbeskrivelse, plankart, bestemmelser og retningslinjer.