Meny Lukk

Kommuneplan

Vi bistår med:

  • Prosessledelse

  • Utfordringsdokument

  • Planstrategi

  • Planprogram

  • Samfunnsdelen

  • Arealdelen

Prosessledelse

Organisering og gjennomføring av hele planprosessen

Utfordringsdokument

Beskriver kommunens utfordringer basert på siste KOSTRA-tall og folkehelsestatistikk. Hovedfokus er på kommunens innbyggere.

Planstrategi

Utarbeides hver valgperiode og omfatter drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling og vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Planprogram

Beskriver formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. 

Samfunnsdelen

Tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen som helhet og som organisasjon. Beskriver og vurderer alternative strategier for utviklingen i kommunen og gir retningslinjer for hvordan valgte strategier skal gjennomføres.

Arealdelen

Viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk og angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Omfatter plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt.