Meny Lukk

Detaljreguleringsplan for Ansteinsundet

Prosess4

Klikk på dokumentene under for å åpne dem. 

  
Endring 31.10.19: Det er rettet to feil i plankartets tegnforklaring.

   
11.11.19: Det er lagt til tekst i planbestemmelsene som hadde falt ut etter 1. gangs politisk behandling.

Klikk på dokumentene under for å åpne dem.

    

Varsel om oppstart av planarbeid – detaljreguleringsplan for Ansteinsundet

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 12-3 og 12-8 varsler Fosen Plan og Miljø AS på vegne av Roan kommune oppstart av reguleringsarbeid for Ansteinsundet i Roan kommune.

Oppstartsvarselet sendes alle direkte berørte parter i henhold til kommunens eiendomsregister, samt offentlige høringsinstanser.

Formål

Hensikten med planarbeidet er å erstatte gjeldende bebyggelsesplan med en detaljreguleringsplan etter dagens standard, samt klargjøring og oppdatering av bestemmelsene.

Gjeldende bebyggelsesplan omfatter areal regulert til landbruk, fritidsbebyggelse, og privat veg. Det er i utgangspunktet ikke lagt opp til endring av arealformålene med unntak av nødvendige endringer som følge av oppdatering av kartgrunnlaget, synliggjøring av småbåtanlegg og tilpasning til nylig vedtatt kommuneplanens arealdel.

Figur 1. Planområdets avgrensning

Planområdet

Reguleringsplanen vil omfatte gnr. 74 og deler av gnr. 75 i Roan kommune. Planområdet omfatter et areal i sjø og på land på 5186 daa, tilsvarende gjeldende «Ansteinsundet bebygelsesplan», PlanID 1632-1999-003. Bebyggelsesplanen omfatter ca. 70 tomter, bebygde og ubebygde, for naust, brygger, fritidsboliger, boliger og forsamlingshus.

Roan kommune har vurdert at planarbeidet ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-1.

Planprosess

Fosen Plan og Miljø AS er ansvarlig for utarbeidelse av planen på vegne av Roan kommune. Karttekniske tjenester leveres av HD Plan og Arkitektur AS.
Det er satt opp følgende veiledende tidsplan for planprosessen fram til vedtatt reguleringsplan:

    • Varsling av planoppstart                                               aug 2019
    • Utarbeidelse av reguleringsplan                            sep-okt 2019
    • Høring og offentlig ettersyn                                   okt-nov 2019
    • Egengodkjenning av reguleringsplan                          des 2019

Tidsplanen er satt opp med forbehold om politisk behandling i dagens kommune at det ikke kommer innsigelser til planen.

Medvirkning

Det vil bli avholdt et møte med grunneiere/interessenter søndag 15.09.19 kl. 14:00 i Roanstua. Vi håper mange har anledning til å komme på dette.
Gi gjerne beskjed til hanne@planogmiljo.no innen 12.09.19 om du kommer. 

Merknader eller uttalelser som kan ha betydning for reguleringsarbeidet sendes skriftlig til:
hanne@planogmiljo.no eller Fosen Plan og Miljø AS, Bjørganlia 21, 7190 Bessaker.
Merknader må være mottatt innen 03.10.19.

Andre henvendelser vedrørende planarbeidet kan rettes til Hanne Skjæggestad, tlf. 917 40 914.

Løpende informasjon om planarbeidet vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside www.roan.kommune.no og på www.planogmiljo.no/ansteinsundet

Figur 2. Gjeldende bebyggelsesplan