Meny Lukk

Detaljreguleringsplan Nesvalen havn

Prosess4

Klikk på dokumentene under for å åpne dem.

   

Klikk på dokumentene under for å åpne dem.

  

Detaljreguleringsplan for Nesvalen havn – utvidelse av planområdet

Det vises til varsel om oppstart av planarbeid for Nesvalen havn i Roan kommune datert 23.08.19.

I oppstartsvarselet var et planområde som vist i figur 1 skissert. Det har i ettertid framkommet opplysninger som medfører at planområdets avgrensning bør justeres som vist i figur 2.

Bakgrunnen for dette er følgende:

 1. I kommunens planbase og i kommuneplanens arealdel vises en reguleringsplan med planID 1632-1998-03. Denne planen ble aldri vedtatt og skulle derfor ikke ha ligget i planbasen. Samtidig har er en reguleringsplan fra 1995 som dekker både planen nevnt over og det nye planområdet falt ut av planbasen.
 2. Ettersom planen fra 1995 ikke vises i kommuneplanens arealdel eller nevnes i planbeskrivelsen til denne overstyrer arealdelen reguleringsplanen, men opphever den ikke formelt.
 3. I forbindelse med vedtak av ny reguleringsplan for Nesvalen vil planen fra 1995 måtte oppheves. Det vil da bli et hull i kommuneplanen hvor ingen plan gjelder der planID 1632-1988-03 i dag ligger. For å unngå dette foreslås en utvidelse av planområdet tilsvarende denne planen. Areal innenfor dette området foreslås tilbakeført til LNF(R) for landbruksarealer og arealformål tilpasset godkjent bruk for bebygd område.
 4. Det har i informasjonsmøte om planen kommet ønske om utvidelse av eksisterende molo. For å ta høyde for dette foreslås en mindre utvidelse av planområdet nordover.


Figur 1.  Planområdets opprinnelige avgrensning


Figur 2.  Ny avgrensning av planområdet


Figur 3. Utsnitt av kommuneplanens arealdel (M 1:10 000)

Informasjon om endret planområde sendes berørte sektormyndigheter, Naturvernforbundet og fiskarlaget.
Om mulig bes det om at endringen behandles sammen med oppstartsvarselet.
Der det allerede er avgitt uttalelse bes det om eventuell tilleggsuttalelse som følge av endringen.

Tilbakemelding sendes til: hanne@planogmiljo.no.
Om det er spørsmål til endringen kan Hanne Skjæggestad kontaktes, tlf. 917 40 914.
Opprinnelig frist for merknader til oppstartsvarselet er 03.10.19.

Varsel om oppstart av planarbeid – detaljreguleringsplan for Nesvalen havn

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 12-3 og 12-8 varsler Fosen Plan og Miljø AS på vegne av Roan kommune oppstart av reguleringsarbeid for Nesvalen havn i Roan kommune.

Oppstartsvarselet sendes alle direkte berørte parter i henhold til kommunens eiendomsregister, samt offentlige høringsinstanser.

Formål

Hensikten med planarbeidet er bedre utnyttelse av havnearealet for fiskebåter og fritidsbåter, samt å tilrettelegge for boligtomter.

Figur 1. Planområdets avgrensning (M 1:4000)

Planområdet

Planen vil omfatte gnr. 67 bnr. 1-5 med flere. Planområdet omfatter et areal i sjø og på land på 72,5 daa og vil grense til to eksisterende reguleringsplaner (PlanID 1632-1988-003 og PlanID 1632-2005-002).

Figur 2. Utsnitt av kommuneplanens arealdel (M 1:10 000)

I kommuneplanens arealdel er arealet avsatt til havn, fritidsbebyggelse (naust), boligbebyggelse, fritids- og turistformål, friområde, LNF(R), fiske og bruk og vern av sjø og vassdrag.

Roan kommune har vurdert at planarbeidet ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-1.

Planprosess

Fosen Plan og Miljø AS er ansvarlig for utarbeidelse av planen på vegne av Roan kommune. Karttekniske tjenester leveres av HD Plan og Arkitektur AS.

Det er satt opp følgende veiledende tidsplan for planprosessen fram til vedtatt reguleringsplan:

  • Varsling av planoppstart                                        aug 2019
  • Utarbeidelse av reguleringsplan                     sep-okt 2019
  • Høring og offentlig ettersyn                            okt-nov 2019
  • Egengodkjenning av reguleringsplan                   des 2019

Tidsplanen er satt opp med forbehold om politisk behandling i dagens kommune at det ikke kommer innsigelser til planen.

Medvirkning

Det vil bli avholdt et møte med grunneiere/interessenter tirsdag 17.09.19 kl. 19:00 i Roanstua. Vi håper mange har anledning til å komme på dette. Gi gjerne beskjed til hanne@planogmiljo.no innen 16.09.19 om du kommer.

Merknader eller uttalelser som kan ha betydning for reguleringsarbeidet sendes skriftlig til: hanne@planogmiljo.no eller Fosen Plan og Miljø AS, Bjørganlia 21, 7190 Bessaker.
Merknader må være mottatt innen 03.10.19.

Andre henvendelser vedrørende planarbeidet kan rettes til Hanne Skjæggestad, tlf. 917 40 914.

Løpende informasjon om planarbeidet vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside www.roan.kommune.no og på www.planogmiljo.no/nesvalen-havn