Meny Lukk

Detaljreguleringsplan for Roan havn

Prosess3

Varsel om oppstart og høring av planprogram – detaljreguleringsplan for Roan havn

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 12-3 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Roan havn i Roan kommune.

Formål

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny småbåthavn, fritids- og turistnæring samt sjørettet næringsvirksomhet.

Planområde

Planen vil omfatte gnr. 65 bnr. 7, 33, 88, 101, 104, 105, 107, 108, 111, 124, 130, 151, 152, 166-171, 184 og 197. Planavgrensning er hovedsakelig i henhold til gjeldende reguleringsplan for området, PlanID 16322009002. 

Figur 1. Planområdets avgrensning

Konsekvensutredning og planprogram

Planarbeidet omfattes av forskrift om konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-1, og forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart av planarbeid, jf. pbl. § 12-9.

Planprosess

Fosen Plan og Miljø AS er ansvarlig for utarbeidelse av planen på vegne av Roan kommune. Karttekniske tjenester leveres av HD Plan og Arkitektur AS.
Det er satt opp følgende veiledende tidsplan for planprosessen fram til vedtatt reguleringsplan:

  • Utarbeidelse av planprogram                                                   sep 2019
  • Varsling av planoppstart og høring av planprogram              okt 2019
  • Informasjonsmøte og arbeidsmøter                                 okt-des 2019
  • Fastsettelse av planprogram                                                    nov 2019
  • Utarbeidelse av reguleringsplan inkl. KU                    fram til jan 2020
  • Høring og offentlig ettersyn                                               feb-mar 2020
  • Egengodkjenning av reguleringsplan                                       apr 2020

Tidsplanen er satt opp med forbehold om at alt går som planlagt og at det ikke kommer innsigelser til planen.

Medvirkning

Det vil bli avholdt et møte med grunneiere/interessenter onsdag 30.10.19 kl. 19:00 i Roanstua. Vi håper mange har anledning til å komme på dette.
Gi gjerne beskjed til hanne@planogmiljo.no innen 28.10.19 om du kommer. 

Merknader eller uttalelser som kan ha betydning for reguleringsarbeidet sendes skriftlig til:
hanne@planogmiljo.no eller Fosen Plan og Miljø AS, Bjørganlia 21, 7190 Bessaker.
Merknader må være mottatt innen 18.11.19.

Andre henvendelser vedrørende planarbeidet kan rettes til Hanne Skjæggestad, tlf. 917 40 914.

Løpende informasjon om planarbeidet vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside www.roan.kommune.no og på www.planogmiljo.no/roan-havn

Planprogrammet kan leses ved å klikke på fanen oppe til høyre.

Klikk på dokumentet under for å lese det.